چاپ و پخش جهانی کتابچه “پرسش های رایج درباره هاری” به زبان فارسی

Print pagePDF pageEmail page

اسباب خوشوقتی است که اینجا از چاپ و پخش جهانی کتابچه “پرسش های رایج درباره هاری” توسط همکار عزیز و مسئول آزمایشگاه مرجع هاری انستیتوی پاستور ایران؛ جناب آقای دکتر علیرضا غلامی به زبان فارسی خبر دهیم…

اطلاعات بیشتر..

کلید واژه:

غلامی، هاری، انستیتوی پاستور، ایران، فارسی، رایج، FAQ , Rabies , Persian

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.