توصیه به یوتانازیا از سوی دانشکده دامپزشکی کذب محض است/ عده‌ای می‌خواهند از این طریق خود و مجموعه تحت مدیریت خود را مطرح نمایند!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
حاشیه‌های جراحی «آرزو»، پلنگ رودسر همچنان ادامه دارد. در جدیدترین قسمت این سریال، روز گذشته اطلاعیه شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در این خصوص منتشر شد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.