پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دامپزشکی در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد از سال آینده!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سیدمصطفی پیغمبری» رئیس گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، صدور هرگونه مجوز از سوی گروه دامپزشکی وزارت علوم را تکذیب نمود و از پیگیری موضوع در هفته آینده خبر داد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.