تخم‌مرغ‌های آلوده به سم فیپرونیل در دانمارک به 22 تن رسید/ 17 کشور درگیر بحران تخم‌مرغ‌های آلوده شدند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.