ورود سازمان دامپزشکی کشور به موضوع ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های دامپزشکی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
مهمترین دستورهای این جلسه بررسی عناوین رشته‌های دامپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی، نیازسنجی مربوطه و اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های دامپزشکی بود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.