دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با برگزاری تجمع صنفی در روز ۱۵ مهرماه در این دانشکده مخالفت کرد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
علت این مخالفت این بوده است که ظاهراً مجوز اولیه بر اساس برگزاری «نشست صنفی» اعطا شده است، ولی در فضای مجازی، این نشست به «فراخوان تجمع اعتراض آمیز» تبدیل شده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.