امکان ریشه‌کنی بیماری هاری در ایران وجود ندارد/ ۹ مورد فوت ناشی از هاری از ابتدای سال جاری در کشور

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر حسین عرفانی» افزود: کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد و رساندن سطح پوشش واکسیناسیون سگ‌های صاحبدار به بالاتر از ۷۰ تا ۷۵ درصد، از شرایط محقق شدن حذف هاری در کشور است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.