دوخم ابروت خاکم می کند

Print pagePDF pageEmail page

دوخم ابروت خاکم می کند
دوخم ابروت خاکم می کند
باغ چشمانت چو تاکم می کند
ناوک مژگان تو بر دیده ام
همچنان تیری هلاکم می کند
گر که حق در سینه بیند نقش تو
روز محشر پاک پاکم می کند
چون میّسر می شود دیدار تو
برق چشمت تابناکم می کند
گرد راهت طوطیای چشم من
طاق ابروی تو خاکم می کند
(رسا)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.