جوابیه اداره کل دامپزشکی استان تهران به نامه اخیر رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام سراسر کشور

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در نامه «حسین مرادی»، مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی، عواملی بی‌مسئولیت، بی‌تفاوت و غیر مؤثر نامیده شده بودند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.