معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، استراتژی‌های سه‌ماهه و سه‌ساله این سازمان برای حذف آنفلوانزا را تشریح کرد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علی صفر ماکنعلی» افزود: می‌توانیم قول دهیم که در صورت اجرای دقیق برنامه ما در سه سال آینده شاهد شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور نخواهیم بود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.