دامپزشکی و پزشکی باید کنار هم قرار بگیرند/ فکر نمی‌کنم که دامپزشکی با کشاورزی سنخیت زیادی داشته باشد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر پرویز شایان» افزود: اگر معقولانه فکر کنیم، می‌بینیم که دامپزشکی و پزشکی به هم نزدیک هستند/ کنار هم گذاشتن این دو رشته، می‌تواند منجر به مدیریت بهتر بهداشت عمومی شود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.