وزیر بهداشت و دو معاونش طی ۴ سال اخیر، به طور متوسط هر ۹ روز یک مقاله پژوهشی منتشر کرده‌اند!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.