در صورت تصویب پارلمان بلژیک، حیوانات خانگی می‌توانند در کنار صاحبان خود دفن شوند!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در دامپزشکی-دنیای حیوانات

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.