متاسفانه به علت مصرف لبنیات سنتی در دو سال اخیر با افزایش موارد تب مالت در کشور مواجه شده‌ایم

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

صفحه اصلی استان خراسان رضوی
دامپزشکی و خانواده

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.