دامپزشکی اولویت زیادی در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی ندارد/ هدف ما از استیضاح، تعویض وزیر نیست

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر نظر افضلی» افزود: دامپزشکان به اندازه جامعه پزشکی زحمت می‌کشند، در حالی که بودجه آنها به اندازه‌ای که باید باشد، نیست …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.