آئین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی شرارت بزرگی است که باید از بین برود!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«حسین مرادی» افزود: مسئولین فنی از کارفرما حقوق مزایای خود را دریافت می‌کنند لیکن خود را نماینده دامپزشکی و بازرس دولتی می‌دانند؛ به این ترتیب یک رابطه توأم با ظلم پدید می‌آید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.