پزشکان در کاری که بلد نیستند دخالت نکنند/ نهادهای دامپزشکی محکم برخورد کنند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر محمد لطفی‌زاده» در بخشی از این یادداشت آورده است: ما و بخصوص برخی پزشکان باید یاد بگیریم در مسائلی که تخصص نداریم، اظهار نظر نکنیم و کار را به اهلش بسپاریم …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.