کم‌توجهی به دامپزشکی یکی از اشکالات وزارت جهاد کشاورزی است/ امیدوارم نمایندگان از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی انصراف دهند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«علی اکبری» افزود: اگر بخواهیم انصاف را به کار ببندیم، در این حوزه موفقیت‌هایی نیز حاصل شده و وزیر جهاد کشاورزی در مجموع عملکرد مثبتی داشتند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.