علی‌رغم هشدارهای مکرر حکیم مهر، سرانجام ریاست موسسه رازی از دست دامپزشکان خارج شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
وزیر جهاد كشاورزی در حکمی «دکتر علی اسحاقی» را به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی منصوب کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.