یادداشت «استاد دکتر محمد نوری» در واکنش به خبر انتصاب رئیس جدید موسسه رازی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«استاد دکتر محمد نوری» از اساتید پیشکسوت دامپزشکی و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، در یادداشتی ذیل خبر انتصاب رئیس موسسه رازی نوشت:
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.