حتي يك نانوگرم از هيچ هورموني در هيچ مرغداری استفاده نمی‌شود / استفاده از هر نوع هورمون در مرغ غيرعلمي، بي تاثير و غيرقابل اجراست

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی ایران و جهان

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.