از ارائه نظرات غیرکارشناسی توسط افرادی که شناخت و تخصصی در آن ندارند، اجتناب شود

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سید محمدمهدی احمدی» در این نامه خواستار اجتناب از اظهار نظرهای غیرعلمی و پرهیز از تشویش اذهان عمومی شده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.