بخش خصوصی دامپزشکی پیشگام سامانه اشتغال بزرگ جوانان در دولت شود – دکتر حسین یاوری

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
طرح دستیار کارورز دامپزشکی را تصویب کنید تا در بخش خصوصی فعال شود/ طرح کاروز مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی را تصویب کنید تا در کنار مسئول فنی بهداشتی کارآموزده و مجرب قبلی، وارد حیطه آموزش شود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.