سزارین یک گوریل برای نخستین بار در بریتانیا

Print pagePDF pageEmail page

باغ وحش شهر بریستول در بریتانیا برای به دنیا آوردن یک نوزاد گوریل ناچار به عمل فوری سزارین شد.
BBCPersian.com | دانش و فن

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.