چه بر سر جمجمه شکسپیر آمده است؟

Print pagePDF pageEmail page

تحقیقاتی که با فناوری‌های پیشرفته انجام گرفته، نشان می‌دهد که جمجمه شکسپیر به احتمال زیاد حدود دویست سال پیش از قبرش ربوده شده است.
BBCPersian.com | دانش و فن

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.