ناامیدی در صادرات نیمچه گوشتی

Print pagePDF pageEmail page

بخش کشاورزی آمریکا- شرکت ERS با تکیه بر وزن لاشه ها، گزارش ماه آوریل خود را منتشر کرد که اطلاعات آن از داده های بخش بازرگانی آمریکا جمع آوری شده است
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.