شیر در بند!

Print pagePDF pageEmail page

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان مرکزی گفت: در سال‌های اخیر قیمت تمام شده محصول برای دامدار با قیمت فروش همخوانی نداشته و تبدیل به زیان انباشته شده است
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.