بیش از 2 تن تخم مرغ قاچاق در شاهرود توقیف شد

Print pagePDF pageEmail page

ماموران انتظامی شاهرود با توقیف یک کامیونت، 2 تن تخم مرغ قاچاق و فاقد مجوز را که از مشهد به مقصد تهران در حال انتقال بود، کشف کردند.
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.