انتصاب «دکتر صدیقه کاظمی‌نیا» به عنوان معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمان

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.