حال کارشناسان دامپزشکی مجروح شده در حین انجام مأموریت مساعد است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر صادق صالحی» افزود: ابلاغ دستور پلمب از سوی 3 نفر از نیروهای اداره کل دامپزشکی استان، منجر به آغاز درگیری شد که در جریان آن 2 نفر از همکاران مجروح شدند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.