دوره آموزشی آشنایی با سامانه کارشناسی و کنترل تجارت اتحادیه اروپا (TRACES) با همکاری دوجانبه اتحادیه اروپا و سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی ایران و جهان

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL