پیشرفت ۸۵ درصدی اجرای ماده ۱۹ در استان کردستان/ واحدهای استنکاف‌کننده به مراجع قضایی معرفی و دو واحد نیز پلمپ شدند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر ناصر مخدوم» افزود: بیش از 67 فقره قرارداد مسئولین فنی و کارفرمایان به این اداره کل واصل شد و برای مسئولین فنی یاد شده پروانه فعالیت صادر گردید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL