الحاق دامپزشکی به وزارت بهداشت، در صورت حفظ منزلت دامپزشکی و همراهی بدنه وزارت بهداشت خوب است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر حمیدرضا محمدی» افزود: متاسفانه دامپزشکی در وزارت علوم، با توجه به اهمیت و جایگاه آن، مقداری مغفول مانده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL