بزرگترین ظلمی که در حق دامپزشکی شد، جدایی آن از وزارت بهداشت بود/ بدترین شغل برای یک دامپزشک، مسئول فنی بودن است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر زهرا برومند» افزود: به نظر من باید مسئولیت فنی را به کارشناسان صنایع غذایی‌ بسپارند و این مسئولیت را از دوش دامپزشکان بردارند، چراکه مسئولیت فنی فقط پایین آوردن شأن دامپزشکی است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL