هیچگونه کمبودی در کشور برای واکسن هاری وجود ندارد/ واکسن انسانی هاری وارداتی است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی؛ جهان بدون هاری

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.