استقبال سازمان نظام دامپزشکی از پیشنهاد طرح تحقیق و تفحص از این سازمان و درخواست مؤکد از نمایندگان محترم برای تصویب پیشنهاد مذکور در صحن مجلس

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در پی انتشار خبر پیشنهاد «شهرام کوسه غراوی» عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تصمیم تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان نظام دامپزشکی، روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی بیانیه ای منتشر کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL