باید همکاری میان سازمان دامپزشکی و بخش بهداشت کاراتر شود

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی» گفت: باید قرنطینه‌ها جدی‌تر و همکاری میان سازمان دامپزشکی و بخش بهداشت کاراتر شود تا از انتقال بیماری های دامی به کشور جلوگیری به عمل آید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL