آلودگی مزارع پرورش میگوی چین به بیماری لکه سفید و خروج این کشور از بازار میگو/ هم اکنون ایران پیشتاز این صنعت است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی ایران و جهان

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL