۱۱ انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی کشور خواستار پیگیری قضایی اظهارات مغرضانه رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام کشور شدند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
گفتنی است در نامه «حسین مرادی»، مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی عواملی بی‌مسئولیت، بی‌تفاوت و غیر مؤثر نامیده شده بودند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.