طرح عدم افزایش تعرفه‌های خدمات دامپزشکی به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
نمایندگان مجلس با مفاد مصوبه کمیسیون تلفیق موضوع بند 8 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1397 مبنی بر عدم افزایش سنواتی تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی مخالفت کردند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.