دامپزشکان تبدیل به ماشین امضاء شده‌اند!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«روح‌الله فرهی» افزود: تولیدکنندگان هیچ‌گونه مشاوره و یا راهنمایی از این دامپزشکان نمی‌توانند بگیرند و باید به طور جداگانه برای دریافت مشاوره و نکات فنی دامپزشک دیگری استخدام کنند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL