برای پوشش واکسیناسیون تب برفکی ۱۴ میلیون دز واکسن کم داریم/ آنهایی که به سازمان قول همکاری می دهند به تعهدات خود عمل کنند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی ایران و جهان

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL