حقوق ماهانه تقریبی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشک در سال ۹۷: از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
شورای عالی کار در آخرین جلسه‌ی خود با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.