پاسخی به منتقدان راه‌اندازی رشته «دامپزشکی سنتی» – مریم رحیمی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در پی انتقادات از اظهارات اخیر رئیس انجمن علمی و تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ایران مبنی بر راه‌اندازی رشته «دامپزشکی سنتی»، یکی از مخاطبین محترم حکیم مهر با ارسال یادداشتی، از راه‌اندازی این رشته دفاع کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.