صحبتی با برادر صادق کوشکی/ نگاهی به مهندس عمرانی که در عالی‌ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی است بیاندازید! – دکتر آرش علاءالدینی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
هر چند در این تقریریه بنای دفاع از شخص را ندارم، اما مناصب دکتر چوبینه نشان از کارآمدی و توانایی تخصصی فرد بوده و بازتاب درک درست متولیان امر از استفاده تخصصی از یک دامپزشک می‌باشد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.