حق شهروندان است که از قصاب‌ها بخواهند تا برچسب یا مهر دامپزشکی لاشه را به آن‌ها نشان دهند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.