برای صادرات واکسن آنتروتوکسمی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم/ برخی افراد با طرح موضوع کمبود این واکسن، به دنبال دریافت مجوز واردات هستند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دكتر علی اسحاقی» افزود: طبق جدولی که دی‌ماه سال گذشته با سازمان دامپزشکی برنامه‌ریزی کردیم، واکسن آنتروتوکسمی تولید و در کشور توزیع شده و از برنامه اصلاً عقب نیستیم …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.