حقوق کلیه مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی توسط دولت پرداخت شود

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر محمدرضا صفری» افزود: کل حقوقی که برای ناظران بهداشتی سراسر کشور پرداخت می‌شود، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که رقم کوچکی است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.