نامزدهای مورد حمایت انجمن‌های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور معرفی شدند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
این کاندیداها موبوط به استان‌های فارس، کردستان، گلستان، گیلان، مازندران، یزد، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان می‌باشند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.