مشارکت آگاهانه یا بی‌تفاوتی مایوسانه – دکتر علی منصوبی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
دلزده هستم، عصبانی هستم، سرخورده‌ام، کم‌امیدم، بی‌اعتمادم، خسته‌ام، خسته از وعده و وعیدهای مسئولین، خسته از افراد به میز چسبیده، خسته از مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی برخی …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.